שתף |

תקנון

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר "קוק אנד שוט", המשמש אתר לשיתוף מתכונים ומתכונים מצולמים ובכך מהווה במת שיתוף לכל אוהבי האוכל, בישול והאפייה.

הסכמה לתנאי השימוש
1. השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה. תנאי השימוש נועדו על מנת לוודא שימוש נאות ברשת האינטרנט ובשירותי האתר. כמו-כן, תנאי השימוש מסדירים את היחסים המשפטיים בין מנהל האתר לבין כל אדם העושה שימוש באתר.
2. טרם שימוש באתר, במידע ובתכנים מכל סוג שקיים בו או במידע שניתן להשיגו באמצעותו, יש לקרוא בעיון את תנאי השימוש, שכן גלישה בו או כל שימוש אחר בו או במערכת מעידים על הסכמה להם. כל המבצע פעולה כלשהי באתר ו/או עושה שימוש כלשהו במידע מכל סוג שהוא שקיים באתר, ייחשב כמי שקרא את תנאי השימוש והינו מודע ומסכים להם. כל אשר אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר זה ומתבקש לצאת ממנו.
3. מנהל האתר רשאי לשנות או לעדכן את תנאי השימוש באתר מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. התנאים החדשים יחייבו מעת פרסומם באתר, אך כמובן מבלי לפגוע בזכויות אם נרכשו כדין, ובתמורה, לפני-כן.
4. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, לנקבה ולזכר כאחד.
הגדרות
5. במסמך זה תהיה לכל אחד מהמונחים הבאים המשמעות הקבועה לצידו:
מנהל האתר- הגורם המפעיל את האתר.
האתר –אתר "קוק אנד שוט" המצוי כיום בכתובת האינטרנט www.cookandshoot.co.il ומנוהל על ידי מנהל האתר.
תכנים – כל המידע ובכלל זה, המתכונים, התמונות, התגובות, הכתבות, הביקורות, הסרטים, מאמרים, פוסטים, קבצי גרפיקה ושאר חומרים המועלים לאתר לפרסום על ידי המשתמשים או מנהל האתר, בין שהם בעלי אופי מילולי, חזותי, קולי, אור קוליים, או כל שילוב ביניהם ועיבודם, בוידאו ו/או באודיו ו/או בטקסט ו/או בכל דרך אחרת.
משתמש – כל גולש שנכנס לאתר ו/או לשטח הרלוונטי בשרתים בהם מאוחסן האתר.
מפרסם – משתמש אשר מעלה תכנים לאתר.

שימוש באתר
6. האתר מספק למשתמשיו פלטפורמה להצגה, פרסום ושיתוף של מתכונים, תמונות, סרטים ותכנים נוספים בנושא מזון.
7. האפשרות לעשות שימוש בפלטפורמה לצרכים שאינם מסחריים ו/או פרסומיים הינה בחינם, ואין השימוש באתר ו/או פרסום בו מקנה למשתמש כל זכות הנאה כלכלית מסחרית או אחרת בפירות האתר מפעילותו המסחרית, ובכלל זאת מפעילות פרסומית. המשתמש מבין ומסכים כי לצד ו/או במקביל ו/או על גבי פרסומיו יכול ותופענה פרסומות בכל נושא ו/או אופן ו/או תדירות ו/או מסוג שהוא, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל האתר.
8. העלאת תכנים לאתר מותנית במסירת שם המפרסם וכתובת דואר האלקטרוני שלו, כמו גם באישור תנאי השימוש. השם שמוסר המפרסם יוצג באתר, בצירוף התוכן שבחר המפרסם להעלות.
9. דרכי ההתקשרות שמוסר המשתמש בעת העלאת תכנים לאתר, יישמרו במערכת. המשתמש אינו חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם בלעדיו לא יוכל המשתמש לפרסם תכנים באתר.
10. משתמש המבקש להסיר תוכן שהעלה לאתר (בין אם מהאתר ובין אם מאתרים אחרים שמנהל האתר העלה עליהם את התוכן) יוכל לפנות למנהל האתר בכתובת: info@cookandshoot.co.il, להפנותו למיקום המדויק של התוכן אותו הוא מבקש להסיר, ומנהל האתר יפעל לפי מיטב שיקול דעתו ויכולתו בעניין.
11. המשתמש מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד.
12. יתכן ובהמשך תשתנה מתכונת פעילות האתר, כך שפרסום התכנים יותנה ברישום לאתר. במקרה כזה, ייתכן וגם אופן וסדר הצגת התכנים שהועלו על-ידי המפרסמים ישונו לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל האתר, וייתכן שחלקם יוסר לרגל שינוי המתכונת כאמור. כמו כן, במקרה כזה, עשוי המשתמש להתבקש לאשר מחדש הסכמתו לתנאי שימוש אלו.
13. יובהר כי האתר אינו מהווה אתר לגיבוי תכנים, וכי אין מנהל האתר מתחייב לגבותם ו/או שלא להסירם לפי שיקול דעתו הבלעדי כאמור בתנאי שימוש אלו, ומכאן גם שהאחריות לשמירת גיבוי לתכנים שהועלו, הינה על המפרסם בלבד.
התכנים באתר
14. האתר מציג תכנים מ-2 מקורות עיקריים: מנהל האתר והמשתמשים עצמם.
15. התכנים שיועלו לפרסום באתר "קוק אנד שוט", יהיו חשופים לצפייה עבור הגולשים באינטרנט.
16. על המפרסם לנהוג בתבונה ובזהירות בפרסום פרטים אישיים (דוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלו בעקבות השימוש באתר, או פרסום איזה מפרטיו.
17. בעת העלאת או מסירת תכנים לאתר, וכן בעת פרסום תגובות או הערות באתר, חלה על המפרסם האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום.
18. על המפרסם להקפיד שהתכנים שיעלה לאתר יהיו חוקיים.
19. המפרסם מתחייב להימנע מכל פרסום הכולל:
19.1. תכנים הידועים כשקריים או מטעים.
19.2. תכנים הפוגעים או מפרים זכויות של אחרים, ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר.
19.3. תכנים פורנוגראפיים או בעלי אופי מיני ו/או בוטה.
19.4. תכנים הנוגעים לקטינים ומזהים אותם, את פרטיהם האישיים, מענם ודרכי התקשרות עמם.
19.5. תכנים המהווים לשון הרע, או תכנים הפוגעים בפרטיות ובשם הטוב של אדם; תכנים בעלי אופי טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח; וכן תכנים שיש בהם או שהם מעודדים לגזענות, אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית או מעמד חברתי כלכלי.
19.6. תכנים המעודדים ביצוע עבירות פליליות ו/או עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית.
19.7. תכנים העלולים להטעות צרכנים.
19.8. תכנים בעלי אופי פרסומי גלוי או סמוי, למעט אם נעשה בהסכמה בכתב ומראש על-ידי מנהל האתר.
19.9. תכנים המנוגדים לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלולים לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט.
19.10. תכנים שהגישה אליהם חסומה באמצעות סיסמה, ואינה מתאפשרת באופן חופשי למשתמשי האינטרנט.
20. מנהל האתר רשאי לבדוק את התכנים המועלים על ידי המפרסם לפני פרסומם.
21. מנהל האתר רשאי להסיר ולמחוק כל מידע, ללא כל תנאי או סייג, מכל סיבה שהיא ובכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
22. מנהל האתר יהיה רשאי להחליט למנוע ממפרסם מסוים לפרסם תכנים נוספים בהתאם לשיקול דעתו החופשי, ובכלל זאת לחסום אותו ו/או את כתובת ה-IP ממנה הוא פועל מפרסום תכנים נוספים, זמנית או לצמיתות לפי שיקול דעתו הבלעדי.
23. המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל תביעה דרישה או טענה בקשר לזמינות המידע וכי הוא יודע שהפרסום אינו מקנה לו זכות לדרוש כי תכניו אכן יפורסמו ו/או יוסיפו להתפרסם.
24. על המפרסם להימנע מלהתחזות לאדם ו/או כל גורם אחר.
25. המפרסם מצהיר ומתחייב כי זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני המלאות בתכנים המפורסמים על ידו באתר הינן בבעלותו הבלעדית. וכי הוא אינו מנוע על פי דין להעלות תכנים אלו לאתר.

מנגנון דיווח והסרה
26. כל אשר מוצא כי פרסום כלשהו המוצג באתר הינו פוגעני או מפר את האמור בתנאי שימוש אלו, ובכלל זה, תכנים מכל סוג, הן תכנים שמקורם בפרסום משתמשים אחרים, והן תכנים שמפרסם מנהל האתר, וכן הערות ותגובות המשתמשים, רשאי לדווח על כך למנהל האתר באמצעות הודעה אלקטרונית לכתובת: info@cookandshoot.co.il
27. מנהל האתר יבדוק דיווח כאמור, ויפעל בעניין, לפי שיקול דעתו ובכפוף להוראות הדין.
28. בשל תקלות העשויות להתרחש מעת לעת ברשת האינטרנט, מומלץ כי גורם אשר לא קיבל כל מענה לפנייתו בחלוף זמן סביר, ינסה לשלוח את הדואר האלקטרוני מטעמו בשנית. יובהר כי מנהל האתר אינו נותן מענה לדיווחים כאמור במהלך יום השישי ויום השבת.
זכויות בתכני האתר
29. כל הזכויות, ובכללן כל זכויות היוצרים וכל זכות קניין רוחני אחרת, הנוגעות לתכנים המופיעים באתר, שייכות למנהל האתר, למעט בתכנים שבבעלות גורמים אחרים שלהם הזכויות בהם, ושמנהל האתר עושה בהם שימוש כדין.
30. על אף שהבעלות בזכויות נותרת בידיו של המפרסם, הרי שבהעלאת התכנים מעניק המפרסם למנהל האתר רישיון שימוש בארץ ובחו"ל, שלא בתמורה, שניתן להעבירו ו/או להעניק מכוחו רישיון משנה לעשות בתכנים אלו שימוש, לשכפלם ולהעתיקם, להפיצם, להכין מהם יצירות נגזרות ולהציגם (גם באתרים אחרים), בין השאר, אך לא רק, לצורך קידום האתר ושירותיו בכל מדיה שהיא. כמו כן, למען הסר ספק, רישיון כאמור, כולל, בין השאר, את הזכות לערוך כל תוכן שנמסר לפרסום באתר ובכלל זה לקצרו, לשנות את פס הקול שלו, להוסיף עליו מוזיקה, וכיו"ב שינויים ללא כל הגבלה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בעניין. בלי לפגום באמור, המפרסם מבין ומסכים שמנהל האתר יכול להותיר בחזקתו העתק של התכנים בשרתיו, גם אם אלו הורדו. כמו כן, המפרסם מעניק רישיון שימוש לשאר המשתמשים באתר לקבל גישה לתכנים שהעלה, וכן לעשות בהם שימוש, להעתיקם, להפיצם ולהציגם, שלא באופן מסחרי ובכפוף ליתר הוראות תנאי שימוש אלו.
31. המפרסם מבין ויודע כי הרישיון הניתן על-ידיו לשימוש בתכנים המפורסמים שהועלו לאתר, הינו רישיון שימוש בלתי חוזר, עד לאחר תקופה סבירה מבחינה מסחרית מאז שהוסר הפרסום מהאתר ו/או גם לאחר תקופה כאמור ביחס ליצירה נגזרת מתוך הפרסום אשר נוצרה טרם הורדת הפרסום מהאתר.
32. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני האחר באתר, בעיצובו, בכל תוכנה, שיטה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בהם – הינן של מנהל האתר בלבד או של צדדים שלישיים שמנהל האתר עושה בהם שימוש מורשה כדין. אין לעשות שימוש כלשהו, ובכלל זאת להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו של מנהל האתר בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינה של מנהל האתר בלבד – או במידה שהם של חברות אחרות, הרי שהם קניינם של גורמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
33. השימוש בתכנים המוצגים באתר הינם למטרות פרטיות ואישיות בלבד.
34. אין השימוש באתר מקנה למשתמש זכות בעלות או כל זכות אחרת בקניין הרוחני של מנהל האתר, מלבד זכות שהוקנתה לו במפורש.
35. אין להעתיק, להציג בפומבי, להעביר לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר בכלי / קוד / תוכנה / תמונה וכד' מהאתר ללא הסכמה של מנהל האתר בכתב או שלא כחלק משירותי האתר
36. אין להציג מידע מהאתר באתר אחר בתוך מסגרות (frames). אין להפעיל או לאפשר להפעיל יישומי מחשב לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של אתר זה או כל חלק מהם ללא אישור מראש ובכתב של מנהל האתר.

פרסום מקביל באתר "YouTube" ובאתרים נוספים
37. כחלק ממנגנון ההפצה של התכנים באתר, עושה האתר שימוש באתר ה-"YouTube", שנמצא כיום בכתובת האינטרנט www.youtube.com (להלן: "YouTube")
38. מנהל האתר יוכל להעלות תכני הוידיאו המועלים על ידי המפרסמים לאתר, גם להצגה מקבילה בערוץ שמופעל על ידו ב-"YouTube", והמפרסם מתיר בזאת למנהל האתר לעשות כן.
39. כמו כן, מנהל האתר יוכל להעלות את תכני הוידאו המועלים על ידי המפרסמים לאתר באופן ישיר ו/או באמצעות קישורים עמוקים ו/או אחרים ו/או באמצעות "framing" ו/או בכל דרך אחרת גם לעמוד המופעל על-ידיו באתר Facebook ו/או לכל אתר אחר שיבחר מנהל האתר, וכן בין היתר לעדכן דרך "ציוצים" באתר טוויטר ו/או בכל אתר אחר עדכונים הכוללים את שם המפרסם והתכנים החדשים שהעלה, והמפרסם מתיר בזאת למנהל האתר לעשות כן.
40. ברור למפרסם כי מאחר והערוץ ב- YouTube, כמו גם חשבון הטוויטר והעמוד ב- facebook, וכן כל עמוד ו/או ערוץ /או חשבון אחר שיפעיל מנהל האתר בעתיד מחוץ לאתר, יופעל על-ידי מנהל האתר, הרי שמרגע העלאת תכני הוידאו לאותו ערוץ ו/או עמוד כאמור, השליטהעל התכנים באותו ערוץ היא של מנהל האתר בלבד.
41. כאמור לעיל בתנאים אלו, מפרסם המבקש להסיר תוכן שהעלה לאתר ואשר עלה גם לערוץ YouTube ו/או לעמוד ב- Facebook ו/או לטוויטר ו/או לכל אתר אחר ברשת האינטרנט שהורדת התכנים ממנו תלויה במנהל האתר, יוכל הוא לפנות למנהל האתר בכתובת: info@cookandshoot.co.il, להפנותו למיקום המדויק של התוכן אותו הוא מבקש להסיר בערוץ ה You Tube, ומנהל האתר יפעל לפי מיטב שיקול דעתו ויכולתו בעניין, במידת הסביר, ובכפוף להוראות הדין.
פרטיות

42. מנהל האתר רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמשים באתר ועושה מאמץ רב בכדי לשמור על המידע שנמסר לו על ידי המשתמש ופרטיותו תוך נקיטת אמצעים מהימנים לצורך כך. המידע שהמשתמש מסר או ימסור למנהל האתר לצורך שימוש באתר נמסר רק על-פי רצונו ובהסכמתו, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן.
43. גישה למידע שמזין המשתמש למערכת באופן המזהה את המידע עם המשתמש ניתנת אך למנהל האתר ואך לצורך הענקת השירות. מנהל האתר ינקוט באמצעים סבירים לשמור על המידע הנשמר על-ידי המשתמש במערכת, ואולם אין הוא יכול להבטיח באופן מלא כי המערכת לא תינזק על-ידי גורמים שלישיים כפי המתרחש לעיתים ברשת האינטרנט אף לאחר נקיטת אמצעים סבירים.
44. המידע יוחזק אצל מנהל האתר, והוא רשאי להשתמש במידע שנמסר, יימסר ו/או ייאסף, לצורך הקשר עם המשתמש, לצורך שיפור והעשרת השירותים ו/או לצורך כל פעילות שיווקית אחרת שתבוצע על-ידי מנהל האתר עצמו. כמו כן, רשאי מנהל האתר לעשות במידע גם עיבוד סטטיסטי ו/או טיוב ו/או פילוח ו/או ניתוח.
45. בעת השימוש במערכת יכול שיצטבר מידע על מנהגי המשתמש, מוצרים ושירותים שרכש או ביקש למכור, מידע או פרסומות שקרא, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, אמצעי התשלום ששימשו אותו ועוד. השימוש במידע זה ובמידע שמסר הלקוח ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו ולא יועבר לצדדים שלישיים אלא במסגרת נתונים סטטיסטיים שאין בהם כדי לזהות את הלקוח.
46. מנהל האתר ימנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים אלא אם יהיה מחויב לעשות כן על-פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שיינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין המשתמש באתר. במקרה זה רשאי מנהל האתר למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מן המשתמש או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
47. מנהל האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסר משתמש במסגרת ההירשמות לאתר ו/או העלאת תכנים לאתר ו/או במסגרת כל שימוש אחר באתר, וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתר, לצרכים הבאים:
47.1. שיפור השירותים, המידע והתכנים שאתר ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו למשתמש באופן אישי ו/או לכלל.
47.2. יידוע המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין את המשתמש.
48. מפעילת האתר עשויה לפנות ללקוח בהודעות, בין השאר, אך לא רק, באמצעות שימוש בדואר אלקטרוני כפי שנמסר למנהל האתר, וזאת לצורך העברת עדכונים המתייחסים לשירותי האתר.
49. במידה שאין המשתמש מעוניין בכך, עליו להודיע זאת למנהל האתר עם קבלת ההודעה הראשונה או בכל עת לאחר מכן כשהפסיק להיות מעוניין בכך. מבלי לפגוע באמור בתנאי שימוש אלו, רשאי מנהל האתר להפסיק פעילות המשתמש באתר ולהסיר תכנים שהעלה, אם זה יבקש להסיר עצמו מרשימת התפוצה של האתר כאמור.

הגבלת אחריות
50. האתר מציע תכנים שונים ואפליקציות שיתופיות לשימוש המשתמש והם ניתנים כפי שהם ("as is"). מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות להחליט אם ומתי להוסיף כלים נוספים לאתר ולא תהיה למשתמש כל זכות לדרוש ביצוע פעולות נוספות שאינם מעבר למוצע באתר. מנהל האתר עשוי לפתח, לעדכן ולשדרג את השירותים בהתאם לקדמה ולצרכי המשתמשים, אך אין הוא מתחייב לכך.
51. מנהל האתר רשאי לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, ואף לסגור את האתר או להפסיק את מתן שירותיו וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו, וכן לצרכי תחזוקה העולים מעת לעת. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנהל האתר בקשר לביצוע שינויים כאמור או לתקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
52. מנהל האתר אינו מתחייב שהאתר יפעל כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיו חסין מפני גישה לא חוקית למחשביו, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אצל מנהל האתר או אצל מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ומנהל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.
53. השירותים הניתנים במסגרת האתר אינם כוללים תמיכה טכנית כלשהי. מנהל האתר ישתדל לענות לפניות הלקוח בעניינים טכניים, שתתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, אולם אין הוא מתחייב לעשות כן.
54. מנהל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד רווחים או אובדן של מידע מכל סוג, שנגרם למשתמש או לצד שלישי, עקב שימוש באתר או אי-יכולת שימוש בו, או עקב שימוש במידע שבו, תהא עילת התביעה אשר תהא.
55. אין מנהל האתר או מי מטעמו, אחראים לכל נזק העלול להיגרם למי מן המשתמשים, עקב יישום המלצות או מתכונים שמופיעים באתר. ההבנה, הביצוע והתוצאה הסופית, כולם על אחריות המשתמש.
56. אין לראות במתכונים או במידע המפורסם באתר המלצה בכל נושא בריאותי, דיאטה, שמירת משקל, תזונה נכונה, תכנון ארוחה, כשרות או כל נושא אחר. המשתמש מקבל על עצמו את מלוא האחריות ביחס לשימוש באתר ובמידע ומנהל האתר או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות בגין פעולות המסתמכות על מידע זה.
57. כאמור, האתר מהווה במה שיתופית בה משתמשים יכולים לפרסם ולשתף תכנים שונים כמו גם להגיב על תכנים שפורסמו באתר זה מכבר, בתחום המזון והקולינריה. מנהל האתר אינו נושא באחריות לתכנים שפורסמו באתר על ידי המשתמשים והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המפרסם. תכנים אלה אינם מבטאים את האתר או עמדת מנהל האתר ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.
58. אם יכלול האתר פרסומות מסחריות ואחרות, הפרסומות הן על אחריות המפרסמים בלבד ואין למנהל האתר אחריות בשום צורה ואופן לתוכן הפרסום.
59. המשתמש ישא באחריות וישפה את מנהל האתר ו/או עובדיו בגין כל הוצאה, הפסד, נזק, שכר טרחה משפטי או אחר, אשר ייגרמו בשל כל מעשה או מחדל של המשתמש שנעשו תוך הפרת תנאי שימוש אלה ו/או בניגוד לכל דין קיים.
קישורים (לינקים) לאתרים חיצוניים
60. באתר זה יש ויוצגו קישורים (links) לאתרים אחרים לנוחיות המשתמש.
61. אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין מנהל האתר לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, אין למנהל האתר כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו, ואין הוא אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.
בעת הכללת הקישורים כאמור באתר זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות האתר, וכי הקישור עצמו הינו תקין. אולם, יתכן שבמהלך הזמן חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין ו/או אינו ראוי, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר. כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, מנהל האתר ישמח להתעדכן על כך.
אבטחה
62. אין להעלות לאתר כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב.
63. מנהל האתר לא יהיה אחראי על חומר שיימחק ללקוח מהמערכת או על נזק אחר כתוצאה מפריצות זדוניות לאתר.
כללי
64. מנהל האתר רשאי להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו באתר ו/או כל חלק מהם, לפי בחירתו, לכל צד שלישי, ללא צורך בקבלת הסכמה של מי ממשתמשי האתר ו/או כל גורם אחר וללא צורך במתן הודעה מוקדמת להם.
65. אי קיום של תנאי מהותי מתנאי שימוש אלה ייחשב עילה להסרת תכנים שהעלה המפרסם לאתר ו/או לחסימת העלאת תכנים עתידית על-ידי המפרסם ו/או להשבתה מיידית של חשבון המשתמש הרשום באתר ללא כל התראה מוקדמת. מנהל האתר יהיה רשאי להסיר את חשבון המשתמש הרשום אם הוא נמצא כמי שמפר את תנאי שימוש אלה כולם או מקצתם, לרבות במקרים בהם קיים חשש סביר שיש במעשי המשתמש משום הפרת החוק, ביצוע עבירה או עוולה או ניצול לרעה של משאבי המערכת. אין באמור כדי לפגום בזכות מנהל האתר לבצע הפעולות האמורות מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו הבלעדי.
66. הוראות תנאי שימוש אלה מתווספות לכל הוראות אחרות באתר ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.
67. כל הזכויות בנוסח תנאי שימוש אלו שמורות לבוסתנאי, עורכי-דין.
68. הודעה שתישלח על ידי הצדדים תיחשב כאילו הגיעה לצד הנמען ולידיעתו תוך 3 ימים מעת שליחתה בדואר רשום בבית דואר בישראל ואם נמסרה ביד ו/או בדוא"ל, בעת מסירתה. לצורך קבלת הודעות במען המשתמש, ייחשב מען המשתמש כמען ו/או הדואר האלקטרוני שמסר במסגרת השימוש באתר. מען מנהל האתר לצורך האמור הינו כמופיע בדף "צור קשר".
69. הדין החל על השימוש באתר ובמערכת, על תנאי השימוש ועל כל הקשור באלה הוא הדין הישראלי בלבד.
70. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל עניין ומכל סיבה שהיא, תהיה נתונה לבית-המשפט המוסמך בישראל בעיר תל-אביב.